Saxån – Braåns Vattenråd

Tillståndet

Kontrollprogram

För att kontrollera miljötillståndet i ån görs årliga mätningar. Se ingående analyser samt provpunkter nedan. Analyser av bekämpningsmedel, elfiske samt olika inventeringar görs också.

 

Provtagningsfrekvens – vattenkemi
12 ggr/år – januari-december
52 ggr/år – veckoprovtagning (blandas flödesproportionellt till månadsprover efter årets slut)
6 ggr/år – februari, mars, maj, augusti, oktober, december

Provtagningsfrekvens – metaller, bekämpningsmedel och biologi
Metaller i mossa – 1gång/år (augusti-september) vid pkt 16, 24, 3, 15:2 (ca 160 m uppströms bron) och i Välabäcken
vid Allarps kvarn.
Metaller i vatten – 12 ggr/år vid pkt 1, fryses och blandas vid årets slut till ett årsprov.
Bekämpningsmedel – 6 ggr/år (mars, maj-augusti och november) vid pkt 1.
Bottenfauna – 1 gång/år (september-oktober) vid pkt 16, 24, Välabäcken vid Allarps kvarn, pkt 5 och 15:2.
Påväxt – 1 gång/år (september) vid pkt 5, 19, 30, 16 och 1.

 

 

LÄNK TILL MÄTSTATION I SAXÅN-BRAÅN. KONTAKTA VATTENRÅDET FOR UPPGIFTER TILL INLOGG >> 

Det finns 12 provpunkter i Saxån – Braåns avrinningsområdet. Se karta nedan.

 

DATABAS MÄTNINGAR I SAXÅN-BRAÅN >>

I databasen hittas resultatet av aktuella mätningar i Saxån-Braåns olika provpunkter. Här kan man jämföra olika data för olika provpunkter, få tidsserier, samt se översikter över mätdata klassat efter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Forklaring av parametrar vid vattenkontrollen >>

Vattenmyndigheternas råd om kontrollprogram och rapporteringar för vattenundersökningar och samordnad recepientkontroll >>