Saxån – Braåns Vattenråd

Biologisk uppföljning av en restaurerad meanderslinga i Saxån vid Trollenäs

I Saxåns huvudfåra nedströms Trollenäs har ett meandringsprojekt utförts 2010, då en 120 m lång, rätad sträcka delvis fyllts igen och en tidigare meanderslinga grävts ur och bildat en ny fåra på 290 m. Ett biologiskt uppföljningsprogram har studerat effekterna av åtgärden med undersökningar av vegetation, bottenfauna och fisk både före åtgärden 2008/2009 och efter åtgärden 2011, 2013 och 2015. Dessa rapporter redovisar resultatet från vegetations- och bottenfaunaundersökningarna och elfisket.

Länkar till rapporterna:

Biologisk_uppföljning_av_restaurerad_meanderslinga_vid_Saxån_Trollenäs_2015_bottenfauna_och_vegetation

Biologisk_uppföljning_av_restaurerad_meanderslinga_vid_Saxån_Trollenäs_2015_elfiske